FAFSA School Code: 001146

Zoo siab tos txais cov niam cov txiv!

English version | Spanish version | Hmong version

Zoo siab ntau uas koj muaj ib tug tub/ntxhais uas yuav npaj siab kawm ntawv qib siab tom ntej no los yog twb kawm CSU, Chico lawm! Peb xav txhawb kom cov niam txiv muaj kev paub txog cov nyiaj pab thiab nyiaj pub dawb, kev lig ntaub ntawv thiab kom nej pab txhawb nej tus tub/ntxhais kawm ntawv. Peb yog cov paub meej, peb paub lawm hais tias tseem ceeb heev rau cov hluas kom lawv pab tau lawv tus kheej. Li ntawv, peb xav qhia rau tus tub/ntxhais yuav tau kawm thiab paub txog cov nyiaj pab kev lig ntaub ntawv thiab kom lawv ua lawv tus kheej, li no yuav yog ib txoj kev kawm rau lawv.

Muaj ntau tsev tswv cuab xav paub tias lawv pab lawv tus tub/ntxhais kawm ntawv li cas. Cov lus ntom ntej no yuav qhia me tsis txog cov lus noog no.

Niam Txiv cov lus uas muaj nug ntau tshaj

FAFSA yog dabtsi?

FAFSA yog daim ntawv thov nyiab pab

Federal Student Aid Programs

Federal student aid yog nyiaj pab los ntawm lub chaw U.S. Department of Education’s Office of Federal Student Aid.

Federal student aid pab them cov nqe kawm ntawv xws li nqe tsev, ntaub ntawv, thiab nqe tsav tseb. Kev pab xws li, yuav ib lub computer thiab nqe zov me nyuam.

Cov nyiaj hu ua "Grants" no tsis tau them rov qab.

Cov nyiaj muaj pab los ntawm Federal Student Aid xws li:

 • Federall Pell Grants
 • Federal Supplemental Educational Opportunity Grants
 • California Chafee Grants
 • Cal Grants
 • Federal Perkins Loan
 • Federal Direct Stafford Loan

Yog koj xav paub kom meej tshaj txog cov nyiaj pab no mus saib

Leeg twg thiaj thov tau cov nyiaj los ntawm Federal Student Aid?

Ua ntej tau cov nyiaj los ntawm Federal Student Aid, koj yuav tsum muaj raws li nram no. Koj yuav tsum:

 • Yog ib tug xamxaj (U.S. Citizen) los sis muaj ntaub ntawv tso cai nyob teb chaws no.
 • Muaj Social Security naj npawb (yog tsis muaj yuav tsum yog koj tuaj ntawm lub teb chaws Republic of the Marshall Islands, the Federate States of Micronesia, los sis the Republic of Palau.)
 • Yog koj yog ib tug tub thiab hnub nyoog 18 xyoo txog rau 25 xyoo, koj yuav tsum muaj npe rau ntawm Selective Service. (Xav paub kom meej tshaj no mus saib hauv www.sss.gov.)
 • Tau txais koj daim ntawv kawm tag high school los sis General Education Development (GED) Certificate los sis xeem dhau thiab muaj ntawv tso cai los ntawm U. S. Department of Education.
 • Tab tom yuav kawm los sis twb txais kev kawm mus rau daim degree los sis certificate rau ib yam twg nyob rau lub tsev kawm ntawv uas muaj npe nrog rau federal student aid programs.
 • Tsis tau nraug teeb meem dua ua txhaum cai xws li yog kev haus yeeb haus tshuaj txhaum cai thaum lub sij hawm koj tau cov nyiaj pab kev kawm ntawv, tsis hais cov nyiaj pub dawb, nyiaj txais los sis nyiaj haujlwm.

Yuav ua li cas yog tus tub/ntxhais kawm ntawv muaj ntaub ntawv nyob teb chaws no tab sis nws niam los sis txiv tsis muaj ntaub ntawv nyob teb chaws no?

Yog tus tub/ntxhais yog xamxaj (US Citizen) tab sis leej niam los sis txiv tsis muaj ntaub ntawv nyob teb chaws no, tus tub/ntxhais yeej muaj feem tau cov nyiaj pab los ntawm Federal Student Aid. Daim FAFSA uas yog daim ntawv thov nyiaj kawm ntawv yuav tsis pub siv tus social security naj npawb uas tsis thwj los sis tus Taxpayer Identification Number (TIN) uas yog pub siv rau kev ua haujlwm xwb. Yog leeg niam los sis txiv tsis muaj ib tug social security naj npawb no lawv siv tau 000-00-000 rau lawv tus social security naj npawb rau daim FAFSA.

Qhov Tsim Nyog Tsev Neeg Pab (EFC) yog dabtsi?

The FAFSA muab koj tsev neeg thiab tus tub/txhais cov nyiaj coj los xam tus naj npawb hu uas (EFC) txhais hais tias "Tus Qhi Tsim Nyog Tsev Neeg Pab" coj los siv thiaj paub tias yuav tau nyiaj pab npaum li cas los ntawm Federal Student Aid. Qhov ntsuam xyuas los ntawm EFC raws li txoj cai mas yuav muab saib xyuas kom meej raws li tsev neeg cov nyiaj, muaj peev, thiab tsev neeg pes tsawg leej nyob ua ke.

Yog tias kuv sij nrauj, kuv tus me nyuam kawm ntawv yuav teb li cas mus rau FAFSA?

Yog tias koj nrauj koj tus txiv los sis tus poj niam lawm es tus tub/ntxhais yuav kawm ntawv nws nrog koj nyob thiab koj yog tus uas pab nws tshaj li ntawm 51%, ces ntaub ntawv siv ua koj npe thiab suav koj nyiaj ua haujlwm.  Yog koj yuav pojniam los sis txiv tshiab lawm yuav tsum siv nws npe thiab nws cov nyiaj uas coj los rau lub cuab lub yig.

Txhua tus niam/txiv cov ntaub ntawv yuav tsum muaj tseeb thaum sij hawm ua tiav thiab xees npe.

Yog thaum tus niam/txiv sib nrauj los sis sib faib lawm:

 • Tus tub/ntxhais kawm ntawv yuav tau teb cov lus nug thiab seb nws nrog leej twg nyob ntau dua ntawm 12 lub hli.
 • Yog hais tias tus tub/ntxhais uas kawm ntawv nrog ob tug nyob sib npaug zos, cov lus teb yuav tsum yog qhia txog tus uas pab nyiaj ntau dua los ntawm 12 ob lub hli twg.
 • Yog tus niam los sis tus txiv uas nrog nyob no yuav dua txiv tshiab los sis niam tshiab thaum lub sij hawm tab tom lig cov ntaub ntawv no, yuav tsum sau tus niam los sis txiv tshiab cov nyiaj, muaj peev, los rau cov ntaub ntawv no thiab.

Kuv nrog nej sib tham txog kuv tus tub/txhais kawm ntawv cov nyiaj puas tau?

Kev cai raws los ntawm nom tswv muaj cai tiv thaiv cov tub/ntxhais tej ntaub ntawv. Rau cov tub/txhais kawm ntawv uas muaj 18 xyoo nrov sauv, lub Financial Aid and Scholarship Office yuav tsum tau ntaub ntawv tso cai los ntawm tus tub/txhais kawm ntawv thiaj li yuav tham tau thiab qhia txog nws cov nyiaj kawm ntawv rau koj. Rau cov niam thiab txiv peb muaj ib daim ntawv uas nej siv tau hu uas Tso Cai Qhia (Authorization to Release Information). Thaum tus tub/txhais kawm ntawv muab daim ntawv no sau koj npe txhais tau tias nws tso cai rau peb nrog koj uas yog niam los sis txiv tham txog nws cov ntaub ntawv qhia nyiaj. Txoj kev cai no yuav tsum muaj thiaj li yuav raws li txoj cai los ntawm Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA).

Puas muaj lwm yam kev pab raws nyiaj txiag (scholarships) uas kuv tus tub/ntxhais thov tau?

CSU, Chico Wildcat Scholarships

Chico State muaj nyiaj pab dawb rau cov tsim nyog tau, thiab peb txhawb kom txhua tus tub/txhais kawm ntawv thov cov nyiaj no. Ua ntej uas yuav mauj feem tau cov nyiaj pub dawb no, tus tub/txhais yuav tsum thov online los ntawm Financial Aid and Scholarship Office Website. Daim ntawv thov no qhib thaum lub 1 hli ntuj (January) hnub tim 2 txog rau lub 2 hli ntuj (February) hnub tim 15 nyob rau txhua xyoo. Cov nyiaj pab yuav muab mus rau lub xyoo tom ntej pib rau lub yim hli ntuj.

Private Scholarships

Nyiaj tau dawb lwm qhov los. Muaj coob leej cov tub/txhais hluas thiab lawv tsev neeg tsis paub txog tias cov nyiaj uas yog scholarships los ntawm lwm cov koom haum uas tsis yog cov tsev kawm ntawv, nrog rau zej zog koob xwm, nom tswv teej tug thiab lwm cov sab nrauv muaj nyiaj siab dawb pab ntau heev li. Cov chaw uas cov tub/ntxhais mus nhriav yog: ntawm lub tsev kawm ntawv, tej ntaub ntawv nyob rau txhua lub library, thiab hauv internet. Peb qhov website qhia me ntsi txog cov nyiaj pab no thiab qhia txog kev kom txhob nraug dag ntxias vim ib txia yog koom haum cuav xwb.

Puas muaj lwm yam uas niam/txiv yuav pab tau?

Nws nyuaj rau peb cov tub/ntxhais uas kawm ntawv thawj ib ob xyog uas nyob kev deb tuaj vim ntau zaus nws yog lawv thawj zaug uas yuav tsum khaws ib teg nyiaj li no thiab paub siv lawv cov nyiaj uas tau los kom muaj nuj nqes. Yam uas koj pab tau yog qhia kom lawv txawj khaws lawv tej nyiaj txiag kom kav mus rau ib lub lim txwv. Thiab qhia kom lawv paub txuag tsis txhob muab tej nyiaj uas tau los siv ua dog ua dig. Caw mus saib peb qhov Web section hais txog Nyiaj Muaj Nqis yuav qhia koj txog txoj kev pab ntsim xyuas.

Back to Top